Invändigt material i spirorör

I BBR (Boverkets byggregler) formuleras ett funktionskrav med allmänt mål att hindra avgivning av föroreningar till inneluften. Sådan avgivning kan antingen ske från material som monterats inne i kanalen eller från beläggningar på kanalväggen (smuts) som kommit att bli en grogrund för mikroorganismer. Funktionskravet innebär alltså inget förbud mot invändig placering av till exempel termisk isolering om byggherren kan bestyrka att man uppfyller funktionskravet. Observera att man också måste uppfylla funktionskravet enligt BBR 6:24 Mikroorganismer. Konsekvensen blir mycket höga krav på det invändigt förlagda materialet. Det lämpligaste kan då vara utvändig isolering.

Befintliga ventilationskanaler av asbestcement

Vid ändring av befintligt kanalsystem (ventilationskanaler)kan man ibland hitta kanaler av asbestcement (Eternit). Används dessa för tilluft är det lämpligt att byta ut dem. Är användningen frånluft, finns egentligen ingen risk för inandning av asbestfibrer, och kanalerna anses ofarliga.
Asbets i ventilationssystemet

Ventilation mot gammastrålning

I byggnader av material som sönderfaller i radon tillämpas ibland en ökning av ventilationsflödet som ett medel för att hålla ner gammastrålningen/radonhalten. Visserligen finns byggnader från första hälften av 1900-talet med exempelvis blåbetong och andra byggmaterial som avger radon, men i merparten hus med höga radonhalter är markradon orsaken. Har man FTX så bör man kanske inte köra med stort undertryck utan balansera till- och frånluftsfödena.