Ventilationsrör och ventilationsfilter

I samband med installation och underhåll av ventilationsrör bör man lägga stor vikt vid renlighet. Man kan exempelvis satsa på lockade spirorör vid nybyggnation, en fullständig rengöring av ventilationssystemet efter montering och därefter ett underhåll bestående av frekventa byten av ventilationsfilter och återkommande rengöringar av ventilationsanläggningen.

Redan vid byggstarten bör man ställa sig frågan om det inte är bättre att rengöra systemet efter installationen än att försöka förhindra alla typer av nedsmutsning under själva byggprocessen. Det som räknas är ju själva slutresultatet för det system som ventilationsfilterna ska hålla rena och inte om spirorören anländer rena till byggarbetsplatsen. Transportbolagen har tyvärr en tendens att behandla långgods som spirorör en aning ovarsamt så att de klena plastlock som är avsedda att täta ändarna lätt trycks in och förvinner varvid extrakostnaden för dessa dessvärre går om intet.

Vikten av att upprätthålla hygienen i ett ventilationssystem behöver väl knappast påpekas efter inlägget om rengöring av ventilationskanaler men man får inte glömma att själva nedsmutsningen går att förebygga genom användande av ventilationsfilter och ett frekvent byte av dessa. Ett modernt FTX-system har idag ventilationsfilter på både till- och frånluftskanalerna. Ledande tillverkare av FTX-aggregat som Östbergs rekommenderar byten av dessa ventilationsfilter minst två gånger per år.

Vid utbyte av ventilationsfilter bör man välja en leverantör som tillhandahåller ventilationsfilter av originalkvalité. De behöver inte nödvändigtvis ha samma fabrikat som FTX-aggregatet eller filterboxen eftersom dessa sällan producerar egna filter. Däremot bör de komma från en känd leverantör och vara märkta med rätt filterklass. Oftast F7. Vissa ledande leverantörer av ventilationsfilter har tagit fram 3-pack filterpaket så att man kan köpa ett årsbehov på samma gång. Detta sparar både tid, pengar och miljö. Nedan listas några 3-pack ventilationfilter från svenska Söderman avsedda för Östbergs HERU FTX-aggregat. Dessutom av så kallat ”Eko”-utförande.

Filterpaket 3-pack Östberg 75 S/90 S EC/100 S EC Eko
Filterpaket 3-pack Östberg 130 S EC Eko
Filterpaket 3-pack Östberg 180 S EC Eko
Filterpaket 3-pack Östberg 70 T/100 T EC Eko
Filterpaket 3-pack Östberg 115 T/130 T EC/140 T Eko
Filterpaket 3-pack Östberg 160 T EC Eko

Invändigt material i spirorör

I BBR (Boverkets byggregler) formuleras ett funktionskrav med allmänt mål att hindra avgivning av föroreningar till inneluften. Sådan avgivning kan antingen ske från material som monterats inne i kanalen eller från beläggningar på kanalväggen (smuts) som kommit att bli en grogrund för mikroorganismer. Funktionskravet innebär alltså inget förbud mot invändig placering av till exempel termisk isolering om byggherren kan bestyrka att man uppfyller funktionskravet. Observera att man också måste uppfylla funktionskravet enligt BBR 6:24 Mikroorganismer. Konsekvensen blir mycket höga krav på det invändigt förlagda materialet. Det lämpligaste kan då vara utvändig isolering.

Befintliga ventilationskanaler av asbestcement

Vid ändring av befintligt kanalsystem (ventilationskanaler)kan man ibland hitta kanaler av asbestcement (Eternit). Används dessa för tilluft är det lämpligt att byta ut dem. Är användningen frånluft, finns egentligen ingen risk för inandning av asbestfibrer, och kanalerna anses ofarliga.
Asbets i ventilationssystemet

Ventilation mot gammastrålning

I byggnader av material som sönderfaller i radon tillämpas ibland en ökning av ventilationsflödet som ett medel för att hålla ner gammastrålningen/radonhalten. Visserligen finns byggnader från första hälften av 1900-talet med exempelvis blåbetong och andra byggmaterial som avger radon, men i merparten hus med höga radonhalter är markradon orsaken. Har man FTX så bör man kanske inte köra med stort undertryck utan balansera till- och frånluftsfödena.

Rengöring av ventilationskanaler

Man måste räkna med en viss stoftavsättning och nedsmutsning i ventilationskanaler, såväl tillufts- som frånluftskanaler. Ansamlingen av damm, partiklar och fibrer ökar med lufthastigheten och därför är mindre ventilationskanaler kanaler särskilt utsatta. Ventilationskanaler ska kunna rengöras invändigt eftersom smuts:
*  kan ge upphov till hälsoproblem
*  sänker luftflödet om fläkten är oreglerad
*  ökar fläktarbetet om fläkten är flödesreglerad
*  kan antändas och orsaka brand eller explosion

Ventilationskanaler ska förses med rensluckor som placeras så att de är lätta att komma åt och så att alla delar av kanalsystemet kan rengöras. Luckorna kan vara svåra att få lufttäta så antalet bör begränsas, dock utan att försämra förutsättningama för rengöring. För att inte kanalerna ska bli nedsmutsade under transport och under byggtiden levereras de ofta med ändlock. De bör ändå inspekteras och vid behov rengöras innan byggnaden tas i bruk.Rengöra ventilationskanaler

Isolera spirorör

Isolera spirorör med mineralull på utsidan, men det förekommer även invändig isolering vid speciella förhållande. Tanken är att isoleringen ska förhindra att:
* tilluft värms eller kyls oavsiktligt
* frånluft värms eller kyls oavsiktligt
* kondens bildas på spirorören
* brand sprids mellan brandceller
* ljud sprids genom spirorören

Isolera spirorör

Fukt i rumsluften kan tränga igenom utvändig isolering och kondensera på kanalplåten om tilluftstemperaturen underskrider daggpunkten. Kondens på plåten kan leda till korrosion och isolering täcks därför med diffusionstätt material på kanaler som passerar utrymmen där luftfuktigheten kan vara hög. Isolermaterialet som blir fuktigt tappar sin isolerande förmåga. Invändig kanalisolering täcks med perforerad stålplåt för att inte fibrer ska ryckas loss och följa med luften, alternativt väljs långfibrigt isolermaterial. I intagskanalen mellan uteluftsgaller och luftbehandlingsaggregat undviks invändig isolering på grund av risk för nedblötning av regn och snö. Spirorören får inte bli så heta att byggnadsmaterial, utrustning eller lös inredning utanför brandcellen antänds och de ska därför brandisoleras på utsidan. Ibland kan kravet på termisk isolering och brandisolering sammanfalla, men oftast behövs tjockare isolering för att spara energi än för brandskydd.
Isolera ventilationskanaler

Spirorör i plast?

Nu har det börjat komma spirorör i plast och även övriga ventilationsprodukter såsom böjar och T-rör mm. Tyvärr så är det få fördelar och sortimentutbudet är inte jämförbart med det galvade kanalsortimentet. Även priset som styr mycket när det gäller dessa produkter så är det till och med dyrare med ventilation i plast.

Ventilation i plast

En annan nackdel är att de är inte lika utvecklade och har ingen tätningslist så när man sätter ihop ventilationssystemet så blir det inte lika tätt utan det tradionella systemet är faktiskt mer än 3 ggr tätare. Dessutom är plaströrsystemen inte godkända som imkanal (köksfläktens ventilationskanal). När det gäller plast har det varit ett problem med statisk elektricitet men nu tillverkar man detaljerna i ett antistatiskt PP-material.

Men visst finns det fördelar:

  • Rören är lättare att kapa (går med vanlig fintandad fogsvans) och man skär sig inte lika lätt på kanterna. Man bör ändå grada för att underlätta monteringen.
  • Väldigt slagtålig. Det är lättare att slå bucklor i spirorören.

 

Prisjämförelse spirorör

Här är en lista med pris på spirorör hos olika leverantörer på nätet. Nätpriserna ligger ofta klart under byggmarknadspriserna. Kvalitén och materialet är detsamma hos alla leverantörer. Den som ligger lägst i pris på spirorören är Soliduct följt av K-rauta. Observera att längden är 3 meter.

Bild på spirorör

Dimension K-rauta Soliduct Ventilationsbutiken RCV
100mm 209 kr 175 kr 234 kr 289 kr
125mm 289 kr 195 kr 294 kr 368 kr
160mm 299 kr 255 kr 350 kr 457 kr
200mm 425 kr 495 kr 509 kr