Rengöring av ventilationskanaler

Man måste räkna med en viss stoftavsättning och nedsmutsning i ventilationskanaler, såväl tillufts- som frånluftskanaler. Ansamlingen av damm, partiklar och fibrer ökar med lufthastigheten och därför är mindre ventilationskanaler kanaler särskilt utsatta. Ventilationskanaler ska kunna rengöras invändigt eftersom smuts:
*  kan ge upphov till hälsoproblem
*  sänker luftflödet om fläkten är oreglerad
*  ökar fläktarbetet om fläkten är flödesreglerad
*  kan antändas och orsaka brand eller explosion

Ventilationskanaler ska förses med rensluckor som placeras så att de är lätta att komma åt och så att alla delar av kanalsystemet kan rengöras. Luckorna kan vara svåra att få lufttäta så antalet bör begränsas, dock utan att försämra förutsättningama för rengöring. För att inte kanalerna ska bli nedsmutsade under transport och under byggtiden levereras de ofta med ändlock. De bör ändå inspekteras och vid behov rengöras innan byggnaden tas i bruk.Rengöra ventilationskanaler